Nauka języka

Matura język niemiecki – czy jest to trudny egzamin?

Chociaż uczniowie stają przed wyborem dotyczącym zdawanych przedmiotów dopiero w klasie maturalnej, to jednak jasne jest, że odpowiednią ścieżkę edukacji obiera się już na początku szkoły średniej (a nawet wcześniej). Klasy profilowane, wybór poziomu zajęć z języka obcego – to wszystko ma na celu jak najlepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego. Warto zauważyć, że coraz częściej uczniowie decydują się na matura niemiecki – zwłaszcza ci, dla których matura na poziomie podstawowym byłaby po prostu zbyt banalna. A jak wygląda matura język niemiecki? I czy faktycznie jest taka prosta? Oto skrót informacji na temat egzaminu maturalnego z języka niemieckiego!

Matura niemiecki – dla kogo poziom podstawowy, a dla kogo rozszerzenie?

Dla osób związanych z nauczaniem języków obcych jasne jest, że o odpowiednich umiejętnościach świadczy nie tyle wynik z egzaminu maturalnego, co poziom biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W taki sposób opracowana skala umożliwia obiektywną ocenę umiejętności w każdym języku świata. A jakie są poziomy biegłości językowej?

 • A0 – brak znajomości języka,

 • A1 – poniżej 180 godzin nauki, poziom umożliwiający uzyskanie od 30 do 75% na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym,

 • A2 – między 180 a 200 godzin nauki, poziom umożliwiający uzyskanie od 76 do 100% na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym oraz od 30 do 65% na maturze rozszerzonej,

 • B1 – między 300 a 350 godzin nauki, poziom umożliwiający uzyskanie od 66 do 100 na maturze rozszerzonej,

 • B2 – między 600 a 650 godzin nauki,

 • C1 – między 750 a 800 godzin nauki,

 • C2 – powyżej 800 godzin nauki, poziom rodzimego użytkownika języka obcego.

Nietrudno zauważyć, że poziom A2 pozwala zaliczyć taki egzamin jak matura język niemiecki na poziomie 100%, zaś do osiągnięcia podobnego wyniku na poziomie rozszerzonym potrzeba co najmniej poziomu B1.

Matura niemiecki – jak wyglądają statystyki?

Teoria to jedno, ale uczniowie przystępujący do egzaminów maturalnych wolą mieć do czynienia z twardymi liczbami. Dlatego warto spojrzeć na garść najważniejszych statystyk dotyczących egzaminu maturalnego:

Matura podstawowa niemiecki:

Liczba zdających w 2018 r.: 13 660 osób (w tym 7266 w liceach ogólnokształcących i 6396 w technikach)
Średni wynik w 2018 r.: 61%
Minimalny wynik w 2018 r.: 10%
Maksymalny wynik w 2018 r.: 100%

Matura rozszerzona niemiecki:

Liczba zdających w 2018 r.: 6858 osób (w tym 4677 w liceach ogólnokształcących i 2181 w technikach)
Średni wynik w 2018 r.: 54%
Minimalny wynik w 2018 r.: 0%
Maksymalny wynik w 2018 r.: 100%

Z jakich elementów składa się matura rozszerzona niemiecki?

Bardzo często uczniowie panikują tuż przed rozdaniem arkuszy maturalnych. Warto jednak pamiętać, że na egzaminie niemal nigdy nie pojawia się nic, co by było zaskoczeniem dla zdających. Zadania są do przewidywalne; co roku stosuje się ten sam schemat, który śmiało można wypracować podczas zajęć z języka niemieckiego:

Rozumienie ze słuchu

Zadania 1-3 dotyczą zaznaczania odpowiedzi na pytania zgodnie z usłyszanym tekstem. Różne wypowiedzi w sytuacjach codziennych (wywiad radiowy, dialog w sklepie) są podstawą do zadań (testów jednokrotnego wyboru, przypasowywania tematu do wypowiedzi lub zaznaczania PRAWDA/FAŁSZ).

Rozumienie tekstów pisanych

Zadania 4-6 skupiają się na sprawdzeniu umiejętności czytania ze zrozumieniem. Standardowe zadania z tego zakresu to:

 • dopasowywanie śródtytułu do akapitu,

 • uzupełnianie luk jednym z podanych zdań,

 • test jednokrotnego wyboru związany z dłuższą wypowiedzią pisemną.

Znajomość środków językowych

Jeżeli matura rozszerzona niemiecki jest uważana za trudną, to z pewnością największej kłopotów sprawiają zadania 7-9. To właśnie te zadania sprawdzają bowiem najtrudniejsze umiejętności, czają się w nich liczne pułapki idiomatyczne i kolokacyjne. Zadania te polegają bowiem na rozwiązywaniu następujących problemów:

 • wybór odpowiedniej części mowy lub struktury gramatycznej spośród czterech podanych odpowiedzi,

 • uzupełnianie luk jednym lub kilkoma wyrazami w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst,

 • przekształcanie zdań zgodnie z podanymi wyrazami oraz uzupełnianie ich odpowiednimi słowami niepodanymi w arkuszu.

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

Zadanie 10., oceniane w skali 0-13 pkt to element sprawdzający umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej. W zadaniu tym uczniowie mają do wyboru napisanie rozprawki lub artykułu, przy czym spełnić trzeba podstawowe elementy takie jak chociażby chwytliwy tytuł (punktowany!) lub klarowność wypowiedzi.

Leave a Comment